ضوابط آموزشگاه

آیین نامه انضباطی

1) آموزشگاه موظف است در قبال اخذ شهريه از كارآموزان ،رسيد يا مستندي كه ميزان شهريه دريافتي ، نام آموزشگاه ، مشخصات كارآموز و نوع حرفه در آن قيد و توسط مدير آموزشگاه امضاء ومهر شده باشد را در دو نسخه صادر و يك نسخه آن رابه كارآموز ارائه ومراتب را در دفاتر و يا سیستم ما لیآموزشگاه و جدول پيوست اين قرارداد درج نمايد .

2)  ميزان زمان اجراي دوره براي كلاس هاي عمومي ‚زمان مندرج در استانداردمهارتي مربوط‚ خصوصي حداقل 50% و نيمه خصوصي حداقل  75% ساعات كل استاندارد آموزشي مربوط و ميزان زمان و محتواي اجراي دوره براي آموزش خاص برحسب درخواست كتبي كارآموز خواهد بود.

3)  تعداد كارآموزان در كلاس هاي خصوصي حداكثر 3 نفر و در كلاس‌هاي نيمه خصوصي حداكثر 5 نفر و آموزش خاص بنا به درخواست متقاضي مي باشد.

4) علاوه بر شهريه دوره ‚ سایر هزینه ها شامل : هزینه ثبت نام پرتال ، معرفی به آزمون ، مشاوره ، هزینه صدور گواهینامه‚ هزینه های شرکت در آزمون کتبی و عملی مجدد بر اساس مبالغ اعلام شده از سوي سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور از سوي كارآموز مي بايست پرداخت شود.

5) هرگونه دريافت و عودت شهريه كارآموزي ‚ صرفا بر اساس ضوابط ومقررات امكانپذير خواهد بود.

نحوه پرداخت و عودت شهريه :

1) پرداخت شهريه بر اسا س توافق طرفین به دو صورت : تمام نقدو یکجا و یا اقساطی بر اساس جدول پيوست قابليت پرداخت خواهدداشت.

2 ) بنا به درخواست كارآموز و تاييد مركز معين مربوطه ‚عودت شهریه در حالت هاي زير امكانپذير مي باشد:

1-آموزشگاه از زمان پیش ثبت نام /ثبت نام موظف است ظرف یک ماه دوره مربوطه را شروع نماید؛ پس از پايان مهلت مذكور و در صورت درخواست كارآموز ‚ آموزشگاه موظف است ميزان مبلغ شهریه دريافت شده از كارآموز را عودت نماید.

2-در صورت انصراف کارآموز یک هفته قبل از شروع دوره ‚ چنانچه كل شهريه از سوي كارآموز پرداخت شده بود ‚ 20 در صد كسر و 80 در صد عودت داده می شود . در صورت پرداخت مبلغی از شهریه (مبلغ پیش پرداخت) از سوی کار آموز ‚20 در صد از کل شهریه مصوب کسر و مابقی آن مي بايست عودت داده شود .

3-در صورت انصراف کتبی کارآموز تا زمان طی شدن10 درصد از ساعات کل آموزش‚ پس از ارايه ي مستنداتي مبني بر بيماري‚انتقال محل سكونت و موارد مشابه ‚آموزشگاه موظف است 20 درصد شهریه را عودت نماید.

4 -چنانچه به هر دليل موسس پس از شروع دوره آموزشي از ادامه دوره منصرف شود ‚بايد تمام شهريه دوره آموزشي مربوطه دريافت شده از كارآموز را عودت نمايد .

5-چنانچه قرار داد کارآموزی به هر دلیلی منعقد نشده باشد ‚ در هر مرحله (قبل يا حين آموزش) ‚ موسس موظف است کل مبلغ شهریه مصوب را عودت  نماید

6-چنانچه آموزش ارايه شده كمتر از ميزان تعيين وتوافق شده در قرارداد كارآموزي ارايه شده باشد‚به ميزان كسر ساعت آموزش (احراز شده) مي بايست مبلغ شهريه محاسبه واز سوي آموزشگاه به كارآموز عودت گردد.

تعهدات كارآموز :

1)  کارآموز موظف به رعايت ضوابط ومقررات آموزشي و انضباطي آموزشگاه که منطبق با دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ی تشكيل و اداره آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد مصوب هيات نظارت مي باشد.(ضوابط ومقررات مذكور به همراه نسخه قرارداد تحويل مي گردد)

2)  درصورتي كه كارآموز عمداً يا در اثر سهل انگاري و يا به علت عدم توجه به دستورات مربي و مقررات كارگاهي و غيره خساراتي به سخت افزارها، تجهيزات، لوازم اندازه گيري، تابلوهاي آموزش، ابزار، ساختمان و ساير وسايل با اموال آموزشگاه وارد كند موظف است خسارات را ( مطابق تشخيص و برآورد آموزشگاه ) در مدت زمان توافق شده في مابين طرفين(ترجيحا يك هفته) جبران نمايد .

3) كارآموز موظف است از بحث يا عنوان كردن هرگونه مباحث غير فني و يا مطالبي كه با برنامه درسي ، اهداف وشئونات آموزشگاه مغايرت داشته باشد جداً خودداري نمايد .

4)  كارآموز موظف است كليه ضوابط اجتماعي ، اخلاقی و شئون اسلامي را در محيط آموزشگاه رعايت نمايد .

ايام يا جلسات غيبت موجه يا غير ضرور كارآموز (كه در برگه هاي آمار حضور و غياب كلاس مربوطه منعكس و درج مي‌گردد) جزء زمان آموزش اجرا شده از موضوع اين قرارداد منظور مي شود و آموزشگاه تعهدي مبني بر جبران آنها نخواهد داشت . درصورتي كه ميزان غيبت كارآموز بيش از 3 جلسه متوالي و يا 5 جلسه متناوب باشد‚آموزشگاه  مختار است كه از حضور كارآموز جلوگيري نموده و اين قرارداد را( بدون التزام به استرداد هيچ مبلغي ) ملغي نمايد .

5)  كارآموز مي بايد رأس ساعت شروع به محوطه آموزشگاه وارد و بلافاصله پس از پايان جلسات درسي روزانه ، محوطه آموزش را ترك نموده و از هرگونه رفتار سوء و يا هرگونه بي انضباطي و اختلال در كلاس ها يا كارگاه ها خودداري نمايد .

6) كارآموز موظف است تكاليف درسي كه از طرف مربيان آموزشگاه به او داده مي شود را انجام داده و مطالب آموزشي تدريس شده را مطالعه و فراگيري نمايد و از طرح سئوالات بي محتوي و متوقف كننده برنامه اصلي كلاس پرهيز نمايد.

7)   ساير مقررات و شرايط قانوني شامل مقررات كار در كارگاه و آزمون و … كه در قرارداد ذكر نشده ‚ مي بايست از سوي آموزشگاه به كارآموز اطلاع رساني شود و لازم الاجرا است.

تعهدات آموزشگاه:

1) آموزشگاه موظف است كارآموزان را  پيش از ثبت نام بطور كامل از شرايط آموزش- شهريه و… (اين شرايط مي بايد كتبا يا به صورت دفترچه راهنماي ثبت نام آموزشگاه ها بطور واضح و شفاف درج گردد  و در معرض ديد كارآموز قرار گرفته و يا به وي ارائه شود) مطلع نمايد .

2) تدوین واجرای برنامه آموزشی مطابق با استاندارد مربوطه توسط آموزشگاه انجام و به کارآموز ابلاغ می گردد.

3) در صورت پرداخت هزينه هاي مربوط به دوره ‚آموزشگاه موظف است كارآموز را در پرتال جامع سازمان با رعايت ضوابط ومقررات ثبت نامنمايد.

4)  آموزشگاه موظف به معرفي كليه متقاضيان كلاس هاي عمومي، خصوصي و نيمه خصوصي جهت شركت در آزمون هاي مربوط بر حسب جدول زمانبندي اعلام شده توسط سازمان مي باشد ؛ و همچنين موظف است براي كارآموزان دوره هاي آموزش خاص، گواهي حضور در دوره آموزشي مطابق با فرمت تعيين شده توسط هيات نظارت مركزي صادر نمايد.

5) آموزشگاه موظف است در مدت زمان اعتبار اين قرارداد به تعهدات خود طبق ضوابط ومقررات عمل نمايد .

6) آموزشگاه موظف است ضوابط و مقررات آموزشي و انضباطي آموزشگاه را مطابق با دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ی اداره آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد مصوب هيات نظارت تدوين و بعنوان جزء لاینفک این قرارداد ، به كارآموز تحويل نمايد.

7) آموزشگاه موظف طبق ضوابط و مقررات ابلاغي از سوي هيات نظارت مركزي و اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان و مفاد اين قرارداد ‚با رعايت عدل و انصاف و حسن خلق  به نحو احسن نسبت به اجراي دوره/دوره هاي آموزشي مذكور اقدام نمايد.

درباره مهندسین برتر

مجتمع فنی آموزشی مهندسین برتر با 20 سال سابقه ، با ارائه مدرک فنی و حرفه ای با کد بین المللی و انجام تعمیرات تخصصی موبایل و توزیع قطعات موبایل فعالیت دارد .

ایمیل: info@gsmbartar.com

پیوند های مفید
نماد اعتماد
آدرس

آدرس آموزشگاه : استان البرز، شهر کرج، سه راه گوهر دشت، ابتدای بلوار یادگار امام، نبش کوچه شهید جوادی، ساختمان علی طبقه اول

تلفن آموزشگاه: 34452008 (026)

واتس اپ : 09395431515 ( مشاوره رایگان )

آدرس شعبه : استان البرز، شهر کرج، خیابان دانشکده، روبروی پاساژ دانشکده، نبش کوچه گلستان 

تلفن شعبه: 32283470 (026)

واتس اپ : 09027803311 ( مشاوره رایگان )

تمامی حقوق برای سایت مهندسین برتر محفوظ می باشد.

×

مهندسین برتر

×