آیین نامه انضباطی

۱) آموزشگاه موظف است در قبال اخذ شهریه از کارآموزان ،رسید یا مستندی که میزان شهریه دریافتی ، نام آموزشگاه ، مشخصات کارآموز و نوع حرفه در آن قید و توسط مدیر آموزشگاه امضاء ومهر شده باشد را در دو نسخه صادر و یک نسخه آن رابه کارآموز ارائه ومراتب را در دفاتر و یا سیستم ما لیآموزشگاه و جدول پیوست این قرارداد درج نماید .

۲)  میزان زمان اجرای دوره برای کلاس های عمومی ‚زمان مندرج در استانداردمهارتی مربوط‚ خصوصی حداقل ۵۰% و نیمه خصوصی حداقل  ۷۵% ساعات کل استاندارد آموزشی مربوط و میزان زمان و محتوای اجرای دوره برای آموزش خاص برحسب درخواست کتبی کارآموز خواهد بود.

۳)  تعداد کارآموزان در کلاس های خصوصی حداکثر ۳ نفر و در کلاس‌های نیمه خصوصی حداکثر ۵ نفر و آموزش خاص بنا به درخواست متقاضی می باشد.

۴) علاوه بر شهریه دوره ‚ سایر هزینه ها شامل : هزینه ثبت نام پرتال ، معرفی به آزمون ، مشاوره ، هزینه صدور گواهینامه‚ هزینه های شرکت در آزمون کتبی و عملی مجدد بر اساس مبالغ اعلام شده از سوی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور از سوی کارآموز می بایست پرداخت شود.

۵) هرگونه دریافت و عودت شهریه کارآموزی ‚ صرفا بر اساس ضوابط ومقررات امکانپذیر خواهد بود.

ماده ۴  : نحوه پرداخت و عودت شهریه :

۱) پرداخت شهریه بر اسا س توافق طرفین به دو صورت : تمام نقدو یکجا و یا اقساطی بر اساس جدول پیوست قابلیت پرداخت خواهدداشت.

۲ ) بنا به درخواست کارآموز و تایید مرکز معین مربوطه ‚عودت شهریه در حالت های زیر امکانپذیر می باشد:

۱-آموزشگاه از زمان پیش ثبت نام /ثبت نام موظف است ظرف یک ماه دوره مربوطه را شروع نماید؛ پس از پایان مهلت مذکور و در صورت درخواست کارآموز ‚ آموزشگاه موظف است میزان مبلغ شهریه دریافت شده از کارآموز را عودت نماید.

۲-در صورت انصراف کارآموز یک هفته قبل از شروع دوره ‚ چنانچه کل شهریه از سوی کارآموز پرداخت شده بود ‚ ۲۰ در صد کسر و ۸۰ در صد عودت داده می شود . در صورت پرداخت مبلغی از شهریه (مبلغ پیش پرداخت) از سوی کار آموز ‚۲۰ در صد از کل شهریه مصوب کسر و مابقی آن می بایست عودت داده شود .

۳-در صورت انصراف کتبی کارآموز تا زمان طی شدن۱۰ درصد از ساعات کل آموزش‚ پس از ارایه ی مستنداتی مبنی بر بیماری‚انتقال محل سکونت و موارد مشابه ‚آموزشگاه موظف است ۲۰ درصد شهریه را عودت نماید.

۴ -چنانچه به هر دلیل موسس پس از شروع دوره آموزشی از ادامه دوره منصرف شود ‚باید تمام شهریه دوره آموزشی مربوطه دریافت شده از کارآموز را عودت نماید .

۵-چنانچه قرار داد کارآموزی به هر دلیلی منعقد نشده باشد ‚ در هر مرحله (قبل یا حین آموزش) ‚ موسس موظف است کل مبلغ شهریه مصوب را عودت  نماید

۶-چنانچه آموزش ارایه شده کمتر از میزان تعیین وتوافق شده در قرارداد کارآموزی ارایه شده باشد‚به میزان کسر ساعت آموزش (احراز شده) می بایست مبلغ شهریه محاسبه واز سوی آموزشگاه به کارآموز عودت گردد.

ماده ۵- تعهدات کارآموز :

۱)  کارآموز موظف به رعایت ضوابط ومقررات آموزشی و انضباطی آموزشگاه که منطبق با دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ی تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد مصوب هیات نظارت می باشد.(ضوابط ومقررات مذکور به همراه نسخه قرارداد تحویل می گردد)

۲)  درصورتی که کارآموز عمداً یا در اثر سهل انگاری و یا به علت عدم توجه به دستورات مربی و مقررات کارگاهی و غیره خساراتی به سخت افزارها، تجهیزات، لوازم اندازه گیری، تابلوهای آموزش، ابزار، ساختمان و سایر وسایل با اموال آموزشگاه وارد کند موظف است خسارات را ( مطابق تشخیص و برآورد آموزشگاه ) در مدت زمان توافق شده فی مابین طرفین(ترجیحا یک هفته) جبران نماید .

۳) کارآموز موظف است از بحث یا عنوان کردن هرگونه مباحث غیر فنی و یا مطالبی که با برنامه درسی ، اهداف وشئونات آموزشگاه مغایرت داشته باشد جداً خودداری نماید .

۴)  کارآموز موظف است کلیه ضوابط اجتماعی ، اخلاقی و شئون اسلامی را در محیط آموزشگاه رعایت نماید .

ایام یا جلسات غیبت موجه یا غیر ضرور کارآموز (که در برگه های آمار حضور و غیاب کلاس مربوطه منعکس و درج می‌گردد) جزء زمان آموزش اجرا شده از موضوع این قرارداد منظور می شود و آموزشگاه تعهدی مبنی بر جبران آنها نخواهد داشت . درصورتی که میزان غیبت کارآموز بیش از ۳ جلسه متوالی و یا ۵ جلسه متناوب باشد‚آموزشگاه  مختار است که از حضور کارآموز جلوگیری نموده و این قرارداد را( بدون التزام به استرداد هیچ مبلغی ) ملغی نماید .

۵)  کارآموز می باید رأس ساعت شروع به محوطه آموزشگاه وارد و بلافاصله پس از پایان جلسات درسی روزانه ، محوطه آموزش را ترک نموده و از هرگونه رفتار سوء و یا هرگونه بی انضباطی و اختلال در کلاس ها یا کارگاه ها خودداری نماید .

۶) کارآموز موظف است تکالیف درسی که از طرف مربیان آموزشگاه به او داده می شود را انجام داده و مطالب آموزشی تدریس شده را مطالعه و فراگیری نماید و از طرح سئوالات بی محتوی و متوقف کننده برنامه اصلی کلاس پرهیز  نماید.

۷)   سایر مقررات و شرایط قانونی شامل مقررات کار در کارگاه و آزمون و … که در قرارداد ذکر نشده ‚ می بایست از سوی آموزشگاه به کارآموز اطلاع رسانی شود و لازم الاجرا است.

ماده ۶- تعهدات آموزشگاه:

۱) آموزشگاه موظف است کارآموزان را  پیش از ثبت نام بطور کامل از شرایط آموزش- شهریه و… (این شرایط می باید کتبا یا به صورت دفترچه راهنمای ثبت نام آموزشگاه ها بطور واضح و شفاف درج گردد  و در معرض دید کارآموز قرار گرفته و یا به وی ارائه شود) مطلع نماید .

۲) تدوین واجرای برنامه آموزشی مطابق با استاندارد مربوطه توسط آموزشگاه انجام و به کارآموز ابلاغ می گردد.

۳) در صورت پرداخت هزینه های مربوط به دوره ‚آموزشگاه موظف است کارآموز را در پرتال جامع سازمان با رعایت ضوابط ومقررات ثبت نامنماید.

۴)  آموزشگاه موظف به معرفی کلیه متقاضیان کلاس های عمومی، خصوصی و نیمه خصوصی جهت شرکت در آزمون های مربوط بر حسب جدول زمانبندی اعلام شده توسط سازمان می باشد ؛ و همچنین موظف است برای کارآموزان دوره های آموزش خاص، گواهی حضور در دوره آموزشی مطابق با فرمت تعیین شده توسط هیات نظارت مرکزی صادر نماید.

۵) آموزشگاه موظف است در مدت زمان اعتبار این قرارداد به تعهدات خود طبق ضوابط ومقررات عمل نماید .

۶) آموزشگاه موظف است ضوابط و مقررات آموزشی و انضباطی آموزشگاه را مطابق با دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه ی اداره آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد مصوب هیات نظارت تدوین و بعنوان جزء لاینفک این قرارداد ، به کارآموز تحویل نماید.

۷) آموزشگاه موظف طبق ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی هیات نظارت مرکزی و اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان و مفاد این قرارداد ‚با رعایت عدل و انصاف و حسن خلق  به نحو احسن نسبت به اجرای دوره/دوره های آموزشی مذکور اقدام نماید.

×